Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

·     registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;

·     registruoja Kalvarijos savivaldybės gyventojų gimimus;

·     pagal pareiškėjų prašymus įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje gimusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikus;

·     registruoja Kalvarijos savivaldybės gyventojų mirtis;

·     apskaito užsienyje mirusių Kalvarijos savivaldybės gyventojų mirtį;

·     tvarko gyventojų registrą, teikia duomenis Registrų centro Gyventojų registro departamentui;

·     nagrinėja priskirtus prašymus dirbant su Metrikacijos elektroninių paslaugų informacine sistema (MEPIS);

·     pagal pareiškėjų prašymus išduoda pažymas, civilinės būklės įrašų kopijas, nuorašus, išrašus;

·     pagal pateiktus užsienio valstybėse išduotus liudijimų ir civilinės būklės akto įrašų vertimus savivaldybės gyventojams išduoda civilinės būklės įrašų kopijas, nuorašus, išrašus;

·     pagal notaro patvirtintus dokumentus registruoja tėvystės pripažinimo ar nuginčijimo faktus;

·     skyriaus kompetencijos klausimais susirašinėja su gyventojais, Gyventojų registro departamentu, Lietuvos Respublikos teisingumo ir užsienio reikalų ministerijomis, antstolių kontoromis bei kitomis institucijomis; 

·     pagal pateiktas archyvines pažymas, gautas iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo, savivaldybės gyventojams išduoda civilinės būklės įrašų kopijas, nuorašus, išrašus;

·     skyriaus kompetencijos klausimais teikia duomenis savivaldybės interneto svetainės informacijai atnaujinti, rengia informaciją skyriaus stendui;

·     vadovaudamasis dokumentacijos planu, kiekvienais metais užveda dokumentų bylas ir registrus, sudaro vienarūšių bylų sąrašus, alfabetinį civilinės būklės aktų įrašų žurnalą, tvarko skyriaus archyvą;

·     dalyvauja iškilmingų ir jubiliejinių santuokų ceremoniale;

·     pagal poreikį siunčia kitų savivaldybių civilinės metrikacijos skyriams pranešimus apie civilinės būklės aktų įrašų pakeitimus;

·     mėnesio pradžioje išsiunčia per praėjusį mėnesį gautas medicininių mirties liudijimų kopijas Higienos institutui;

·     rengia bylas civilinės būklės įrašams ištaisyti, atkurti, anuliuoti, vardui, pavardei, tautybei pakeisti, ištaiso, papildo, atkuria, anuliuoja atitinkamus įrašus ir pagal reikalingumą  praneša kitų savivaldybių Civilinės metrikacijos skyriams;

·     dalyvauja savivaldos institucijų sudaromų komisijų, darbo grupių veikloje;

·     atlieka kitus vienkartinius skyriaus vedėjo pavedimus;

·     skyriaus vedėjo atostogų, ligos, komandiruotės laiku atlieka vedėjo funkcijas. 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 13:47:24