Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Specialistas
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. administruoja tiesiogines vienkartines išmokas žemės ūkio subjektams;

2. teikia žinias Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Statistikos departamentui;

3. registruoja ir išregistruoja žemės ūkio ir kaimo valdas valstybės įmonės Žemės ūkio informavimo ir kaimo verslo centro registre;

4. renka paraiškas išmokoms už mėsinius galvijus ir mėsines avis gauti;

5. teikia informaciją interesantams;

6. vykdo tiesioginių pardavimų, pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų patikrą, jų priėmimą bei suvedimą į duomenų bazę;

7. teikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos atliktų patikrų ataskaitą;

8. formuoja paraiškas, tiekimo sutartis ir kitų dokumentų siuntas;

9. išduoda pažymas apie žemės ūkio ir kaimo valdų ekonominio ir europinio dydžio vienetus;

10. įbraižo pasėlių laukus elektroniniu būdu;

11. informuoja pareiškėjus apie paraiškose nustatytas klaidas ar netikslumus, apie žemės blokų plotus;

12. dalyvauja gyventojų skundų tikrinimuose;

13. dalyvauja pasitarimuose žemės ūkio klausimais;

14. konsultuoja žemdirbius tiesioginių išmokų, ES struktūrinių fondų paramos klausimais;

15. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-06 09:58:06