Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Skyriaus vedėjas
PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. A1-2

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, įgyvendinti valstybės ir savivaldybės žemės ūkio ir melioracijos politiką Kalvarijos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) teritorijoje, koordinuoti kaimo plėtros priemonių administravimą ir paramą žemės ūkiui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - žemės ūkio.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

4.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Skyriaus darbo specifiką ir tiesioginių funkcijų vykdymą;

4.4. gebėti analizuoti, tikrinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, savarankiškai planuoti, organizuoti Skyriaus ir savo tarnybinę veiklą;

4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.7. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. vadovauja skyriui, organizuoja ir koordinuoja jo veiklą;

5.2. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už jų tinkamą įgyvendinimą;

5.3. dalyvauja Savivaldybės strateginio ir su juo susijusių kitų planų rengimo ir įgyvendinimo procesuose;

5.4. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.5. užtikrina lėšų, skiriamų melioracijos bei kitoms su žemės ūkiu ir jo pagalbiniais verslais susijusioms programoms finansuoti, racionalų panaudojimą;

5.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja:

5.6.1. žemės ūkio produkcijos kvotų administravimą;

5.6.2. žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimą;

5.6.3. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimą;

5.6.4. stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimą, medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymą;

5.6.5. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą ir naudojimą patikėjimo teise;

5.6.6. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą;

5.6.7. kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimą;

5.7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;

5.8. pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;

5.9. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nuostatas;

5.10. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų;

5.11. rengia Skyriaus nuostatus, Skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.12. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;

5.13. rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus veiklos kasmetinę ataskaitą;

5.14. bendradarbiauja ir užtikrina Skyriaus bendradarbiavimą su kitais Administracijos padaliniais, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis;

5.15. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų, tarnybinę veiklą;

5.16. vykdo Skyriaus darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimą;

5.17. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atsako už Skyriaus veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą;

5.18. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, pagal kompetenciją teikia reikalingą informaciją ir pasiūlymus;

5.19. teikia siūlymus Administracijos direktoriui Skyriaus veiklos organizavimo klausimais;

5.20. organizuoja ir praveda žemdirbių susirinkimus, lauko dienas, dalyvauja žemdirbių švenčių organizavime;

5.21. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima nutarimus;

5.22. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;

5.23. užtikrina tinkamą Skyriaus dokumentų tvarkymą, naudojimą, apskaitą ir saugojimą;

5.24. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia ataskaitas, informaciją, statistinius ir kitus reikalingus duomenis Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo klausimais institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;

5.25. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus, pasiūlymus;

5.26. atlieka kito Skyriaus darbuotojo funkcijas atostogų, ligos, komandiruotės bei kitais nebuvimo darbe atvejais;

5.27. vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

______________________________

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-10 14:07:47