Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Ūkininko ūkio įregistravimas, išregistravimas, duomenų keitimas
Ūkininko ūkio įregistravimas, išregistravimas, duomenų keitimas
 

Įregistruoti ūkį registre gali tik veiksnus fizinis asmuo, valdantis žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius.
Ūkis įregistruojamas prašymą pateikusio asmens vardu.


Įregistruodamas ūkį, asmuo pateikia šiuos dokumentus:  

1.    prašymą įregistruoti ūkį, kuriame nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir telefonas (jei turi), ūkio žemės plotas, ūkio adresas, ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla)
;
2.    asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3.    ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo teisę suteikiančių dokumentų (Registrų centro pažymėjimų, banko išrašų) kopijas,
4.    registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano ar schemos kopiją;
5.    dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją;
6.    mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.
20 Lt mokestis apmokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos į atsiskaitomąją sąskaitą LT 24 73000 10112 394300, įmokos kodas 53048.


Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), jis papildomai pateikia:
1.    partnerio (partnerių) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2.    jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopiją;
3.    partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, žemės sklypo plano arba schemos kopijas, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;
4.    ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymą registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.
Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.


Ūkis neregistruojamas, jeigu:
1.    ūkininko veiklos pagrindai neatitinka Ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) 4 straipsnyje nurodytų sąlygų;
2.    pateikti ne visi ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai;
3.    pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.


Duomenų apie ūkį keitimo tvarka

Apie ūkio įregistravimo duomenų pakitimus ūkininkas privalo raštu informuoti ūkį įregistravusios savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos, kartu pateikdamas dokumentų, patvirtinančių duomenų pasikeitimus, kopijas.
Ūkininkas, ūkio nariui nutraukus narystę ūkio veikloje, pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai, savivaldybės administracijai kartu su prašymu išbraukti ūkio narį ar partnerį iš registro pateikia dokumentus, liudijančius, jog jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra pasibaigusi teisės aktų nustatyta tvarka.
Duomenys registre turi būti pakeisti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pakeisti duomenis gavimo.
Jeigu pakeisti duomenis registre atsisakoma, priežastys ūkininkui nurodomos raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pakeisti duomenis pateikimo.


Ūkio išregistravimas


Ūkis iš registro išregistruojamas:
1.    ūkininko prašymu;
2.    mirus ūkininkui;
3.    teismo sprendimu.
Ūkis išregistruojamas ūkininkui pateikus rašytinį prašymą ir ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą.
Mirus ūkininkui, rašytinį prašymą išregistruoti ūkį ir ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą pateikia ūkio paveldėtojas per 1 mėnesį po ūkio paveldėjimo dokumentų įforminimo dienos.
Ūkis išregistruojamas savivaldybės administracijos sprendimu per 10 darbo dienų nuo dokumentų ūkį išregistruoti gavimo.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-17 13:11:18