Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 4 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO, PANAUDOJANT PROJEKTE PARENGTUS STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS, ATASKAITA

          Ataskaita yra skirta apibendrintai, gilesnei visos savivaldybės mokyklų 4 ir 8 klasės mokinių 2015-ųjų metų standartizuotų testų (toliau ST) rezultatų lyginamajai analizei. Ji padės geriau suprasti padėtį savivaldybėje, lyginant su kitomis 2015 metais testavime dalyvavusiomis savivaldybėmis ir 2014-ųjų metų nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo šalies rezultatais. Ataskaitoje teikiama informacija, kuria vadovaujantis galima spręsti apie savivaldybės mokyklų darbo stiprybes ir tobulintinas sritis. Šią informaciją reikia vertinti atsižvelgiant į testavime dalyvavusių mokinių mokymosi aplinkos mokykloje ir namų aplinkos kontekstą, mokinių poreikius ir galimybes, ugdymo procese atliekamo formuojamojo vertinimo rezultatus, kitas tik savivaldybės švietimo bendruomenei, vadovams, mokytojams ir tėvams/globėjams žinomas aplinkybes.

          Prieš savivaldybei pateikiant šią ataskaitą, kiekvienam standartizuotus testus atlikusiam mokiniui buvo parengta individuali lyginamoji ataskaita apie jo atliktų ST rezultatus: 4 arba 8 klasės mokinio pasiektą kalbos (atskirai skaitymo ir rašymo), matematikos, 4 klasės mokinio pasiektą pasaulio pažinimo ar 8 klasės mokinio pasiektą gamtos mokslų ir socialinių mokslų mokymosi pasiekimų lygį. Mokiniui skirtoje individualioje ataskaitoje taip pat buvo pateikti duomenys apie mokinio pasiekimus pagal atskiras testuojamų dalykų arba kognityvinių gebėjimų sritias  bei kaip pagal mokymosi pasiekimų lygius pasiskirsto mokyklos ir klasės, kurioje jis mokosi, ir šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Kiekvienai savivaldybės mokyklai buvo taip pat parengta ir pateikta trumpa ataskaita apie apibendrintus pagrindinius ST rezultatus. Visa šia analitine medžiaga (mokyklos ir mokinių ataskaitomis) savivaldybė, mokykla ir mokytojai gali naudotis aptardami konkrečius kiekvieno mokinio, atskirų mokyklų ir visos savivaldybės mokinių pasiekimų gerinimo klausimus.

       Šioje ataskaitoje pateikiama informacija, padedanti geriau suprasti ir pasinaudoti duomenimis apie mūsų savivaldybės mokyklų 4 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimus:

1. Apibendrinti lyginamieji Kalvarijos savivaldybės, šalies ir dalyvavusių savivaldybių 4 ir 8 klasės mokinių skaičiai pagal vietovės, kurioje yra mokykla, tipą .

2. Lyginamieji 4 ir 8 klasės mokinių standartizuotų testų ir mokinių klausimynų rezultatai.

3. Apibendrinti lyginamieji 4 ir 8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai pagal mokymosi pasiekimų lygius.

4. Apibendrinti Kalvarijos savivaldybės mokyklų 4 ir 8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai pagal testuojamų dalykų turinio arba kognityvinių gebėjimų sritis (proc.).

5. Procentinis rodiklis pagal mokomuosius dalykus (proc.).

 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-17 12:00:47