Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Tarybos sekretorius

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės
mero 2022 m. sausio 4 d. potvarkiu
Nr. M1-1

 

 

 

 

 

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS
TARYBOS SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus merui.

 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. dokumentų valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. kitos specialiosios veiklos sritys.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0
5.1. tarybos darbo organizavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0
6.1. tarybos sekretoriato darbo organizavimas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Rūpinasi tinkamu techniniu posėdžių parengimu ir pagalba tarybos nariams posėdžių metu.
8. Rūpinasi, kad posėdžiui reikalinga medžiaga būtų laiku paskelbta savivaldybės kompiuterizuotoje informacinėje sistemoje arba posėdžio metu būtų laiku pateikta tarybos nariams ir pranešėjams.
9. Dalyvauja savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, pristato sekretoriato parengtus sprendimų projektus.
10. Registruoja posėdyje dalyvaujančius tarybos narius.
11. Prižiūri, kad posėdžio svečiai posėdyje laikytųsi nustatytos tvarkos.
12. Priima ir registruoja tarybos posėdžio metu pateiktus tarybos narių paklausimus ir perduoda juos merui.
13. Protokoluoja savivaldybės tarybos posėdį ir pasirašo protokolą, daro posėdžio garso įrašą, prireikus rūpinasi vertimu.
14. Registruoja tarybos sprendimų projektus, tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka.
15. Užtikrina priimtų sprendimų vykdymo kontrolę, dokumentų valdymą.
16. Vykdo kitus mero ar posėdžio pirmininko, komitetų pirmininkų pavedimus, susijusius su tarybos posėdžių rengimu.
17. Siunčia tarybos sprendimų projektų rengėjų nurodytiems adresatams priimtus tarybos sprendimus.
18. Užtikrina tarybos posėdžio transliavimą internetu ir jo įrašo paskelbimą savivaldybės interneto svetainėje.
19. Tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka raštu informuoja Vyriausybės atstovą apie tarybos posėdžius ir pateikia jam teisės aktų projektus bei jų aiškinamuosius raštus.
20. Rengia pagal kompetenciją teisės aktų ir raštų projektus.
21. Pildo tarybos narių, mero, mero pavaduotojo, sekretoriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tvarko ir registruoja tarybos narių išlaidų suvestines.
22. Rengia mero metinės veiklos ataskaitos projektą.
23. Derina ir organizuoja mero, mero pavaduotojo, tarybos narių dalyvavimą Valstybės, miesto šventėse ir kituose renginiuose pagal protokolo reikalavimus.
24. Organizuoja ir koordinuoja mero, mero pavaduotojo oficialių delegacijų, svečių, lankytojų priėmimą ir aptarnavimą, mero pavedimu juose dalyvauja.
25. Vykdo kitus savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme ir savivaldybės tarybos veiklos reglamente.
26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas - ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis - komunikacija (arba);
27.3. studijų kryptis - teisė (arba);
27.4. studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);
27.5. studijų kryptis - politikos mokslai (arba);
arba:
27.6. išsilavinimas - ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.7. darbo patirtis - viešojo administravimo politikos srities patirtis;
27.8. darbo patirties trukmė - ne mažiau kaip 1 metai.

 

  

 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-10 10:05:47