Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vairuotojo pareigybė
ŪKIO SKYRIAUS VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Ūkio skyriaus vairuotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Darbuotojo pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų, kurių vykdomoms funkcijoms vykdyti būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija, pareigybių grupei.

3. Pareigybės lygis - C.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

4.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B (C, D) kategorijos transporto priemones ir ne trumpesnį kaip 5 metų vairuotojo darbo stažą;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisykles;

4.4. būti susipažinęs su aplinkos apsaugos reikalavimais;

4.5. išmanyti autotransporto priemonių, jų mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, išdėstymą, veikimo principus, jų gedimų požymius bei priežastis, gedimų įtaką saugiam eismui;

4.6. būti susipažinęs su autotransporto priemonėms keliamais techninio aptarnavimo bei priežiūros reikalavimais bei su tuo susijusių dokumentų pildymo tvarka;

4.7. išmanyti kuro sunaudojimo normas.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. veža savivaldybės merą, mero pavaduotoją, savivaldybės administracijos personalą, kitus asmenis, dokumentus, siuntas ir kt. nurodytais maršrutais;

5.2. darbo dienos pradžioje atlieka visus reikalingus transporto priemonės techninės priežiūros darbus;

5.3. laiku ir tiksliai pildo kelionės lapą ir kitus dokumentus;

5.4. transporto priemonę vairuoja tik turėdamas vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą;

5.5. vairuodamas nuolat stebi prietaisų, kontroliuojančių bei atspindinčių variklio darbą, rodmenis, stebi bendrą transporto priemonės būklę, o atsiradus pažeidimams ar gedimams, imasi visų reikiamų priemonių trukdžiams pašalinti;

5.6. saugo ir racionaliai naudoja degalus, tepalus, automobilio detales bei medžiagas, kitas jam patikėtas materialines vertybes;

5.7. užtikrina transporto priemonės ir kito jam perduoto turto saugumą;

5.8. baigęs darbą, transporto priemonę pastato į nurodytą vietą. Nakčiai išjungia variklį ir palieka įjungtas apsaugos priemones (signalizaciją);

5.9. prieš pastatydamas transporto priemonę nakčiai, atlieka reikiamus techninės priežiūros darbus;

5.10. nustatytu laiku pristato automobilį į Techninių apžiūrų centrą techninei apžiūrai;

5.11. palaiko tvarką garaže ir automobilių saugojimo vietoje, užtikrina priešgaisrinį saugumą;

5.12. teikia skyriaus vedėjui nuolatinę informaciją apie atliekamus darbus;

5.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir vyriausiojo specialisto (ūkvedžio) nurodymus;

5.14. nutraukus darbo santykius, perduoda visus dokumentus, materialines vertybes pagal perdavimo-priėmimo aktą;

5.15. laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, pirmosios pagalbos suteikimo reikalavimų;

5.16. atsako už informacijos, laikomos tarnybine paslaptimi, neplatinimą;

5.17. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-21 09:28:01