Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų akreditavimo

Informuojame, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. nebelieka projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo. Socialinės priežiūros paslaugos, finansuojamos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, galės būti teikiamos tik tose įstaigose, kurių socialinės priežiūros paslaugos bus akredituotos.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje - kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

1. socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;

2. mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

 • palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
 • aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
 • saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
 • individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Reikalavimai įstaigoms, siekiančioms akredituoti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugą:

1. Patalpoms: 

 • turi būti įrengta bent viena atskirta patalpa socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugoms teikti;
 • patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
 • turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

2. Personalui: 

 • įstaigoje dirba socialiniai darbuotojai, įgiję Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (toliau - Įstatymas) 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;
 • įstaigoje dirba individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61dalyje nurodytus reikalavimus;
 • kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje:- psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan., turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą;- įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai - atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir/arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.

Prašymo ir dokumentų pateikimas

Įstaiga/organizacija, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą ir vykdyti veiklą Savivaldybės teritorijoje nuo 2023 m. sausio 1 d., pateikia Savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą. Kartu su prašymu pateikia privalomus pateikti Akreditavimo tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus:

1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);

2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas - dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (2 priedas);

4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);

5. dokumentus, patvirtinančius, kad pateikimas į patalpas prieinamas asmenims su negalia pagal negalios pobūdį (gali būti pateikiamos nuotraukos ar tai patvirtinantis įstaigos vadovo raštas);

6. darbuotojų išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus)

7. darbuotojų patirtį pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Prašymas ir dokumentai gali būti pateikiami:

 1. vienu el. laišku [email protected] naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 2. arba pristatomi adresu: Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija.

Prašymai akredituotai priežiūrai teikti priimami nuo 2022 m. rugsėjo 30 d. iki 2022 m. spalio 31 d. 16.00 val.  

Papildomą informaciją įstaigoms/organizacijoms, pageidaujančioms akredituoti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas, Kalvarijos savivaldybės administracijoje teikia Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Daina Geležienė, tel. (8 343) 24 954, el. p. [email protected].

Prašymo forma

Deklaracijos forma

Nuorodos į aktualius teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", suvestinė redakcija nuo 2022-07-01:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr.

 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo", suvestinė redakcija nuo 2022-07-01: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045/asr.

 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-451 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1 93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo", aktualus nuo 2023-01-01:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa6eb6d0f87311ec8fa7d02a65c371ad.

4.  Kalvarijos savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. D-79 „Dėl Kalvarijos savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5ebc7008e6411ecaf3aba0cb308998c/asr

 

Socialinių reikalų skyriaus informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai