Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (R.K.)

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. vadovauja tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandai;

2. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu teikia pasiūlymus Vaiko gerovės komisijai dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;

3. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;        

4. inicijuoja ir kartu su savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis ir organizacijomis rengia koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planą, buria specialistų, teikiančių socialinės paramos ir sveikatos priežiūros paslaugas, grupę;

5. koordinuoja bendrą darbą su šeimomis, auginančiomis vaikus, įskaitant šeimas, besilaukiančias vaikų;

6. vykdo koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėseną, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru nustatytais koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos rodikliais ir tvarkos aprašu;

7. informuoja vietos bendruomenę apie vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą galimybes gauti švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje;

8. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas;

9. atlieka savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;

10. koordinuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir auginančioms vaikus nuo gimimo iki 18 metų (turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių - iki 21 metų) teikiamos švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros paslaugų, socialinės paramos ir pagalbos veiksmų seką;

11. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje teikia Koordinuotai teikiamas paslaugas, tų įstaigų specialistais, paskirtais atlikti koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko funkcijas, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;

12. gavus informaciją dėl galimai pažeidžiamų vaiko teisių (į aprūpinimą, apsaugą ir ugdymą (ugdymąsi) kartu su savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais ar Kalvarijos socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais lankosi socialinės rizikos šeimoje, kurioje auga vaikas (vaikai), neugdomas (neugdomi) pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ir išanalizuoja esamą situaciją;

13. koordinuoja koordinuotai teikiamas švietimo pagalbą, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir jų atstovams pagal įstatymą savivaldybėje, nustato šios pagalbos ir paslaugų poreikį;

14. teikia veiklos ataskaitas, sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms;

15. rengia Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su kompleksinės pagalbos organizavimu ir teikimu;

16. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;

17. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-31 10:46:02