Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vairuotojas
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veža savivaldybės merą, mero pavaduotoją, savivaldybės administracijos personalą ir kitus asmenis nurodytais maršrutais;
2. darbo dienos pradžioje atlieka visus reikalingus transporto priemonės techninės priežiūros darbus;
3. laiku ir tiksliai pildo kelionės lapą ir kitus dokumentus;
4. transporto priemonę vairuoja tik turėdamas vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą;
5. vairuodamas nuolat stebi prietaisų, kontroliuojančių bei atspindinčių variklio darbą, rodmenis, stebi bendrą transporto priemonės būklę, o atsiradus pažeidimams ar gedimams, imasi visų reikiamų priemonių trukdžiams pašalinti;
6. saugo ir racionaliai naudoja degalus, tepalus, automobilio detales bei medžiagas, kitas jam patikėtas materialines vertybes;
7. užtikrina transporto priemonės ir kito jam perduoto turto saugumą;
8. baigęs darbą, transporto priemonę pastato į nurodytą vietą. Nakčiai išjungia variklį ir palieka įjungtas apsaugos priemones (signalizaciją);
9. prieš pastatydamas transporto priemonę nakčiai, atlieka reikiamus techninės priežiūros darbus;
10. nustatytu laiku pristato automobilį į Techninių apžiūrų centrą techninei apžiūrai;
11. palaiko tvarką garaže ir automobilių saugojimo vietoje, užtikrina priešgaisrinį saugumą;
12. teikia skyriaus vedėjui nuolatinę informaciją apie atliekamus darbus;
13. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir vyriausiojo specialisto (ūkvedžio) nurodymus;
14. nutraukus darbo santykius, perduoda visus dokumentus, materialines vertybes pagal perdavimo-priėmimo aktą;
15. laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, pirmosios pagalbos suteikimo reikalavimų;
16. atsako už informacijos, laikomos tarnybine paslaptimi, neplatinimą;
17. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-22 09:51:40