Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Kalvarijos gimnazija – 2022-2023 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla savivaldybės teritorijoje


Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Kalvarijos gimnazija (J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija, el. p. [email protected]) paskirta 2022-2023 mokslo metų brandos egzaminų Kalvarijos savivaldybės bazine mokykla.

Bazinė mokykla - mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas - asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu, prašymą iki 2022 m. lapkričio 24 d. pateikia savivaldybės bazinės mokyklos - Kalvarijos gimnazijos (J. Basanavičiaus g. 16, tel. (8 343) 21 060) vadovui.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą; profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1-3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Informacija apie brandos egzaminus bus pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje.

Atsakymus į rūpimus klausimus galite sužinoti Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, telefonu (8 343) 60 622 arba el. paštu [email protected].

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai