Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Skyriaus vedėjas

 

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. vasario 19  d.
įsakymu Nr. A1-58


 

 


 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

 

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Švietimo, kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas ir veiklos koordinavimas.IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 


5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Organizuoja švietimo būklės tyrimą ir vertinimą, valstybės švietimo stebėseną, Savivaldybės strateginių švietimo planų projektų ir metinių švietimo veiklos programų projektų, tikslinių švietimo programų projektų rengimą, koordinuoja jų gyvendinimą.
15. Užtikrina švietimo, kultūros ir sporto plėtros programų bei projektų rengimo bei įgyvendinimo organizavimą, vykdo kitas su tuo susijusias funkcijas bei užtikrina kitų funkcijų, numatytų skyriaus nuostatuose, vykdymą.
16. Koordinuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų vadybinę veiklą, švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų konsultavimą; organizuoja šių įstaigų veiklą teikiant informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą; koordinuoja šių įstaigų veiklą, organizuoja kvalifikacijos kėlimo, konsultacinės pagalbos švietimo įstaigoms ir pedagogams teikimą.
17. Organizuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, brandos egzaminus bei mokyklų veiklos priežiūrą, organizuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų atestavimą;kaimo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių toli nuo mokyklos, nemokamą pavėžėjimą, mokyklų aprūpinimą vadovėliais, mokykline dokumentacija, mokymo priemonėmis.
18. Organizuoja ir koordinuoja švietimo įstaigų, pagalbos mokiniui, pedagogui ir mokyklai įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo procedūras, įsipareigojimų mokiniams vykdymą; organizuoja Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, mokyklų nelankančių vaikų išaiškinimą ir jų ugdymo poreikių nustatymą; dalyvauja išduodant licencijas mokymo veiklai.
19. Dalyvauja Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo, kultūros ir sporto įstaigų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų vadovų skyrimo konkursuose bei nustatant metines užduotis įstaigų direktoriams, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant užduotys nebus įvykdytos, bei įvertinant įstaigų direktorių metų veiklos ataskaitas.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 
21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. darbo patirtis - turėti pedagoginio darbo stažą;
21.3. darbo patirties trukmė - ne mažiau kaip 3 metai.
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-1717 5.1. punkto reikalavimus - turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu.
22.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, kuri patvirtinama Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtinto Pedagogų rengimo reglamento 11 punkte nustatytais dokumentais arba tvarka.
22.3. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.

 VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 4;
23.2. organizuotumas - 4;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 4;
23.4. analizė ir pagrindimas - 4;
23.5. komunikacija - 4.

 

24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. strateginis požiūris - 4;
24.2. veiklos valdymas - 4;
24.3. lyderystė - 4.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. žmogiškųjų išteklių valdymas - 4;
26.2. dokumentų valdymas - 4. 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-12 09:37:12