Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (K.V.)

 

 

PATVIRTINTA

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos

 

direktoriaus 2021 m. lapkričio      d. įsakymu

 

Nr.A1-

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. priežiūra ir kontrolė.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. savivaldybės komunalinio ūkio, kelių priežiūros veiklos organizavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. komunalinio ūkio, savivaldybės kelių priežiūra.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

15. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

16. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

 

 

 

 

 

 

17. Organizuoja aplinkos tvarkymą ir viešuosius darbus, daugiabučių namų ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą.

18. Rengia leidimus važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis.

19. Organizuoja vietinių kelių, gatvių remontą ir priežiūrą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ir savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų: dokumentacijos parengimą, techninę priežiūrą, atliktų darbų priėmimą, tikrina rangovų (tiekėjų) atsiskaitymo dokumentus.

20. Organizuoja visuomenės saugumo viešose vietose užtikrinimą.

21. Rengia paraiškas informacinėje sistemoje „Kelių projektai" kelių priežiūros ir plėtros lėšoms gauti. Tikslina savivaldybės vietinių kelių ir gatvių duomenis duomenų bazėje „SAVKIS".

22. Dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe. Kito skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas.

 

 

 

 

 

 

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

24.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);

24.3. studijų kryptis - statybos inžinerija (arba);

arba:

24.4. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.5. darbo patirtis - statybos inžinerijos patirtis;

24.6. darbo patirties trukmė - 1 metai.

25. Transporto priemonių pažymėjimai:0

25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

26.1. vertės visuomenei kūrimas - 3;

26.2. organizuotumas - 3;

26.3. patikimumas ir atsakingumas - 3;

26.4. analizė ir pagrindimas - 4;

26.5. komunikacija - 3.

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. informacijos valdymas - 3.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

28.1. viešųjų ryšių išmanymas - 3.

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-21 09:22:30