Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Paskelbtas konkursas Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto(ryšiams su visuomene, žiniasklaida) pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 82995
Skelbimo data: 2022-10-04
Skelbimas galioja iki: 2022-10-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kalvarijos savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:  
Pareigos: Bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas (ryšiams su visuomene ir žiniasklaida)
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,357.50
Darbo vieta (miestas): Kalvarija
Informacija apie įstaigą:  
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTAKalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. A1-274


BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (RYŠIAMS SU VISUOMENE, ŽINIASKLAIDA) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (ryšiams su visuomene, žiniasklaida) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Darbuotojo pareigybė priskiriama specialistų, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, pareigybių grupei.
3. Pareigybės lygis - A2.
4. Pareigybės paskirtis - organizuoti ir užtikrinti Kalvarijos savivaldybės (toliau - Savivaldybė) veiklos viešumą, informuoti visuomenę apie Savivaldybės veiklą, plėtoti bendradarbiavimo ryšius tarp Savivaldybės ir užsienio šalių miestų bei tarptautinių organizacijų.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos krypties ar humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties (specializacija - viešieji ryšiai, ryšiai su visuomene, komunikacija) išsilavinimą;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, visuomenės informavimą, žiniasklaidos darbą, tarptautinius santykius, išmanyti kalbos kultūrą, dokumentų rengimo taisykles;
5.3. išmanyti tarptautinį protokolą, tarptautinių sutarčių sudarymą;
5.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygiu B1;
5.6. mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, Open Office;
5.7. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
5.8. gebėti bendrauti.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos padalinių viešosios informacijos pateikimą visuomenei interneto svetainėje;
6.2. rengia Savivaldybės mero straipsnių, reklamos, sveikinimų, padėkų ir skelbimų projektus bei organizuoja jų pateikimą visuomenei;
6.3. rengia informaciją apie Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus ir teikia žinias visuomenei;
6.4. teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms bei visuomenei, komentuodamas su Savivaldybės veikla susijusius klausimus, informuodamas apie Savivaldybės vadovų arba tarnautojų vizitus, susitikimus, pasitarimus, svarbiausius sprendimus, pasirašytus dokumentus bei kitus su įstaigos veikla susijusius klausimus. Rengia pranešimus spaudai, atitinkančius oficialią įstaigos poziciją, juos pasirašo, suderinęs (įsakymas, kitokia viza) su Savivaldybės meru arba Savivaldybės administracijos direktoriumi pagal jų kompetenciją. Apibendrina su Savivaldybės veikla susijusią informaciją spaudoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse ir teikia ją Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, kitiems tarnautojams;
6.5. Savivaldybės mero arba Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu operatyviai reaguoja į visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusias tikrovės neatitinkančias žinias ir, suderinęs su Savivaldybės meru arba Savivaldybės administracijos direktoriumi pagal jų įgaliojimams priskirtas veiklos sritis, pateikia visuomenės informavimo priemonėms oficialią įstaigos poziciją dėl jų;
6.6. prireikus organizuoja Savivaldybės spaudos konferencijas;
6.7. kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje paskleistą informaciją apie Savivaldybę ir teikia Savivaldybės merui bei Savivaldybės administracijos direktoriui;
6.8. renka ir pateikia Savivaldybės vadovybei, Savivaldybės administracijos padalinių vadovams bei žiniasklaidai informaciją apie numatomus Savivaldybės renginius;
6.9. organizuoja oficialių delegacijų priėmimą, apibendrina susitikimų rezultatus, juos viešina;
6.10. rengia užsienio delegacijų, atvykstančių Savivaldybės kvietimu, taip pat Savivaldybės mero pavedimu, Savivaldybės tarybos, kitų organizacijų kvietimu, programas, sudaro kultūrinę programą, rengia dalykinius susitikimus su Savivaldybės tarybos komitetų, Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybės organizacijų atstovais;
6.11. organizuoja oficialių Savivaldybės delegacijų išvykimą į užsienį;
6.12. sudaro sąmatas užsienio ir kitoms delegacijoms priimti ir Savivaldybės delegacijoms išvykti;
6.13. tvarko oficialią korespondenciją su užsienio partneriais: registruoja, verčia į lietuvių kalbą, rengia atsakymų projektus ir siunčia į užsienį;
6.14. teikia Savivaldybės tarybos nariams bei piliečiams informaciją apie užsienio ryšius, priimamas ir siunčiamas delegacijas, sudaromas bendradarbiavimo sutartis;
6.15. perduoda Savivaldybės tarybos komitetams ir Savivaldybės administracijos padaliniams užsienio partnerių siūlymus dėl bendradarbiavimo;
6.16. nagrinėja užsienio šalių savivaldybių, tarptautinių organizacijų kvietimus ir teikia siūlymus savo kompetencijos ribose visų Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės įstaigų veiklos užsienio ryšių klausimais, teikia pagalbą užmezgant ryšius ir sudarant bendradarbiavimo sutartis bei rūpinasi jų gavimu; užsako ir rengia leidinius užsienio kalba (lankstinukus, nedidelius informacinius žinynus) apie Kalvarijos miestą ir Kalvarijos savivaldybę ar atskirus jos veiklos aspektus;
6.17. plėtoja Savivaldybės ir užsienio šalių savivaldybių bei kitų subjektų ryšius;
6.18. padeda rengti Savivaldybės tarptautinius renginius;
6.19. kartu su kitomis Savivaldybės įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis organizuoja Savivaldybės renginius užsienyje;
6.20. kaupia informaciją apie užsienio miestus, kitus partnerius ir teikia jiems pageidaujamą informaciją apie Savivaldybę;
6.21. rengia bendradarbiavimo sutarčių su užsienio partneriais projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
6.22. formuoja Savivaldybės teigiamą įvaizdį;
6.23. vykdo viešuosius pirkimus iš reprezentacinių lėšų;
6.24. konsultuoja Savivaldybės darbuotojus informacijos žiniasklaidai klausimais;
6.25. rengia sutarčių projektus skyriaus kompetencijos ribose;
6.26. vykdo spaudos leidinių prenumeratą;
6.27. organizuoja susitikimus ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose;
6.28. rengia merui, mero pavaduotojui, administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui kalbas, sveikinimus ir pranešimus;
6.29. vykdo savivaldybės apdovanojimų, regalijų tvarkymą;
6.30. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
6.31. pavaduoja skyriaus specialistus atostogų, ligos, komandiruočių ir kitais atvejais;
6.32. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir teikia pasiūlymus;
6.33. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________


Susipažinau
________________________
(vardas, pavardė)
_____________________
(parašas)
__________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai