Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (M.K.)

 

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. A1-127


 

 

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 
II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, švietimo įstaigų efektyvų funkcionavimą, reikiamą ugdymo kokybę.

 

III.VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - švietimo funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities edukologijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje;

4.3. mokėti užsienio kalbą (vokiečių (B1), rusų (C2);

4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer;

4.5. išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles;

4.6. gebėti vykdyti skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo".

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. tiria ir vertina švietimo būklę, analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai, teikia informaciją bei pasiūlymus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui;

5.2. teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie veikiančias pavaldžias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kitoms institucijoms ir visuomenei - apie švietimo būklę savivaldybėje;

5.3. vykdo švietimo priežiūrą, rengia analizę ir teikia išvadas ir siūlymus;

5.4. kuruoja Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos, Nemunaičių pagrindines mokyklas, Kalvarijos vaikų lopšelį-darželį „Žilvitis";

5.5. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;

5.6. protokoluoja vadovų pasitarimuose ir tvarko bylas pagal dokumentacijos planą;

5.7. dalyvauja Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos, Nemunaičių pagrindinių mokyklų, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" mokytojų atestacijos komisijų darbe, vertina mokytojų veiklą;

5.8. koordinuoja profesinį orientavimą ir konsultavimą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;

5.9. koordinuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pagrindinio ugdymo programų vykdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, mokinių mokymą namuose;

5.10. koordinuoja socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimą mokiniams;

5.11. atsako už brandos atestatų, jų priedų, pagrindinio išsilavinimo ir kitų pažymėjimų, mokyklų vadovų ir mokytojų atestacijos, mokinių pažymėjimų blankų išdavimą bendrojo ugdymo mokykloms, ataskaitų parengimą ir atsiskaitymą ŠMSM ŠAC;

5.12. koordinuoja pedagogų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimą, persikvalifikavimą;

5.13. koordinuoja valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimą ir vykdymą, vykdo priežiūrą;

5.14. teikia dalykinę metodinę pagalbą lietuvių, vokiečių, anglų, rusų kalbų, tikybos ir etikos mokytojams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams, logopedams, psichologams, mokytojams padėjėjams;

5.15. koordinuoja gabių ir talentingų vaikų ugdymą ir skatinimą;

5.16. organizuoja meninio skaitymo, filologijos konkursus, lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbų dalykų, filosofijos olimpiadas, atlieka kiekvienų metų savivaldybės olimpiadų, konkursų rezultatų analizę;

5.17. koordinuoja smurto, patyčių prevencijos įgyvendinimą švietimo įstaigose;

5.18. rengia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos kasmetinę ataskaitą, mėnesinius planus;

5.19. dalyvauja savivaldybės administracijos veiklos strateginiame planavime;

5.20. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus;

5.20. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.21. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atstovauja savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose bei dalyvauja savivaldybės institucijų komisijų darbe;

5.22. kito skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas;

5.23. vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS IR ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.

_________________________

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-04 14:02:13