Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (A.S.)
 
ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (ŪKVEDŽIO)PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (ūkvedys) yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Darbuotojo pareigybė priskiriama specialistų, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, pareigybių grupei.

3. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį rengiant ir vertinant viešųjų pirkimų dokumentus;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešojo administravimo teisės ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais tiesioginių funkcijų vykdymo pagrindus ir ribas;

4.4. išmanyti automobilių priemonių, mechanizmų, prietaisų paskirtį, išsidėstymą, sandarą, veikimą, gedimų požymius ir priežastis ir jų įtaką saugiam eismui, saugos darbe, priešgaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos reikalavimus, Kelių eismo taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam būdus ir priemones, žinoti kuro bei tepalų klasifikaciją, savybes ir sunaudojimo normas, išmanyti automobilių techninės priežiūros tvarką ir priemones, jų atlikimo nuoseklumą ir terminus;

4.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, apibendrinti informaciją;

4.6. žinoti Dokumentų rengimo taisykles;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Qutlook, Internet Explorer;

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1 organizuoja savivaldybės pastato, garažų, kiemo ir inventoriaus priežiūrą ir apsaugą bei vidaus patalpų valymą;

5.2. organizuoja savivaldybės administracijos lengvųjų tarnybinių automobilių priežiūrą ir apsaugą, vėliavos iškėlimą nustatyta tvarka, nuėmimą ir keitimą;

5.3. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais;

5.4. išrašo vairuotojams kelionės lapus;

5.5. kontroliuoja vairuotojų ir valytojų vidaus darbo tvarkos taisyklių ir saugaus darbo taisyklių laikymąsi;

5.6. reikiamais maršrutais veža savivaldybės merą, jo pavaduotoją, administracijos darbuotojus į paskirtą vietą. Prireikus nuveža nurodytoms įstaigoms dokumentus ar siuntas;

5.7. teikia pasiūlymus savivaldybės vadovybei ūkinės veiklos gerinimo klausimais;

5.8. vykdo savivaldybės administracijos autotransporto priemonių naudojimo kontrolę, analizuoja jų racionalaus panaudojimo galimybes;

5.9. atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, atlieka vairuotojų funkcijas;

5.10. pagal savo kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už šių sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;

5.11. vykdo savivaldybės tarybos, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių techninį-ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

5.12. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-21 09:08:23