Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (D.S.)

 

 

PATVIRTINTA

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos

 

direktoriaus 2021 m. lapkričio     d. įsakymu

 

Nr. A1

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. viešųjų paslaugų teikimo administravimas;

4.2. sprendimų įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. vykdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto apskaitą, kaupti ir sisteminti duomenis apie turtą bei tvarkyti su tuo susijusius reikalus..

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. socialinio būsto skyrimo eilių sudarymo bei būsto skyrimo administravimas;;

6.2. sprendimų įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

9. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

12. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

13. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

 

 

 

 

 

 

15. Teikia duomenis Valstybės įmonei Valstybės turto fondas duomenų surinkimo elektroniniu būdu (internetu) sistemoje apie valstybei nuosavybės teise priklausantį, savivaldybės patikėjimo teise valdomą neįregistruotą turtą, šiam turtui registruoti panaudotas bei sekantiems metams numatytas lėšas.

16. Teikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ataskaitas apie lėšų panaudojimą ir butų pirkimą grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams.

17. Vykdo savivaldybės socialinio būsto ir savivaldybės būsto nuomą savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka. Sudaro, koreguoja ir tikslina asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašus.

18. Rengia pretenzijas gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomininkams dėl skolų nesumokėjimo, teikia skolininkų dokumentus Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui dėl skolų išieškojimo.

19. Sudaro, koreguoja ir tikslina sąrašus asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti. Dirba su sistemos SPIS moduliu BŪSTAS.

20. Dalyvauja tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe. Skyriaus vedėjo ar kito skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas.

 

 

 

 

 

 

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);

22.3. studijų kryptis - ekonomika (arba);

22.4. studijų kryptis - apskaita (arba);

arba:

22.5. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.6. darbo patirtis - įstaigos vidaus administravimo srityje;

22.7. darbo patirties trukmė - 1 metai.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3;

23.2. organizuotumas - 3;

23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3;

23.4. analizė ir pagrindimas - 4;

23.5. komunikacija - 3.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. dokumentų valdymas - 3;

25.2. turto valdymas - 3.

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-21 10:00:38