Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (V.V.)

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. A1-127


 

 

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, švietimo įstaigų efektyvų funkcionavimą, reikiamą ugdymo kokybę, asmens duomenų apsaugą.

 

III. VEIKLOS SRITIS 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - švietimo, asmens duomenų apsaugos funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities edukologijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų pedagoginio darbo patirtį švietimo sistemoje;

4.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.4. dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu, ,,Internet Explorer";

4.5. išmanyti raštvedybą, dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo".

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. tiria ir vertina švietimo būklę, analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai, teikia informaciją bei pasiūlymus skyriaus vedėjui;

5.2. teikia informaciją mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie savivaldybėje veikiančias pavaldžias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas, Švietimo ir mokslo ministerijai, kitoms institucijoms ir visuomenei - apie švietimo būklę savivaldybėje;

5.3. vykdo švietimo stebėseną, priežiūrą, rengia analizę ir teikia išvadas ir pasiūlymus;

5.4. kuruoja Kalvarijos gimnaziją, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnaziją, Kalvarijos suaugusiųjų mokyklą;

5.5. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus, mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;

5.6. koordinuoja mokyklų veiklos kokybės įsivertinimą, inicijuoja ir organizuoja veiklos kokybės išorės vertinimą;

5.7. koordinuoja pradinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą, savarankišką mokymąsi, mokyklų veiklos tobulinimą;

5.8. dalyvauja Kalvarijos gimnazijos, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos, Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos mokytojų atestacijos komisijų darbe;

5.9. organizuoja, koordinuoja ir administruoja savivaldybės mokyklose veiksmo tyrimą, naudojant Nacionalinio egzaminų centro (NEC) pateiktus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) vertinimo įrankius. Parengia NEC nustatytos formos NMPP vykdymo ataskaitą ir paskelbia savivaldybės interneto svetainėje apibendrintus tyrimo ir mokyklų NMPP rezultatus;

5.10. organizuoja ir koordinuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminų vykdymą bei vertinimą;

5.11. teikia duomenis apie savivaldybės teritorijoje esančias mokyklas Švietimo ir mokslo institucijų registro duomenų bazei;

5.12. teikia dalykinę metodinę pagalbą pradinių klasių, matematikos, ekonomikos, chemijos, fizikos, informatikos mokytojams;

5.13. organizuoja matematikos, ekonomikos, informacinių technologijų, chemijos, fizikos dalykų olimpiadas, konkursus;

5.14. administruoja ir kontroliuoja Pedagogų registro tvarkymą;

5.15. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atstovauja savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja savivaldybės institucijų komisijų darbe;

5.16. dalyvauja savivaldybės administracijos veiklos strateginiame planavime;

5.17. rengia savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos taisykles, kitus dokumentus, teikia siūlymus administracijos direktoriui dėl savivaldybės institucijų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą, tobulinimo;

5.18. teisės aktų nustatyta tvarka vertina asmens duomenų tvarkymo operacijų keliamą riziką ir parengia priemonių planą nustatytoms rizikoms sumažinti;

5.19. stebi ir analizuoja, kaip įstaigos duomenų valdytojai (tvarkytojai) laikosi asmens duomenų tvarkymui keliamų reikalavimų;

5.20. teikia Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai informaciją apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

5.21. informuoja Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją apie įvykusius asmens duomenų pažeidimus įstaigoje, bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;

5.22. kartu su vyriausiuoju specialistu informatikai vertina įstaigos informacinių išteklių atitiktį vyriausybės nustatytiems organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl trūkumų pašalinimo;

5.23. nagrinėja duomenų subjektų prašymus dėl jų teisių duomenų apsaugos srityje įgyvendinimo, duomenų subjektų skundus dėl jų pažeistų teisių ir teisėtų interesų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nustatyta tvarka, atlieka galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimą;

5.24. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus;

5.25. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.26. kito skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu), atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas;

5.27. vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

__________________________________

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-04 13:54:37