Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Apie projektą

           Naujienos.

          2015-03-21 Atnaujinami sveikatos kabinetai Alytaus ir Marijampolės apskrityse

 

             Kalvarijos savivaldybės administracija, kaip partneris, kartu su Lazdijų rajono, Alytaus rajono ir Druskininkų visuomenės sveikatos biurais pradėjo vykdyti projektą "Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse", finansuojamą iš 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos".

     Projektas apima veiklas, susijusias su sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tobulinimu Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono bei Kalvarijos savivaldybių teritorijoje. Šiuo metu sveikatos priežiūros paslaugos nėra teikiamos pilna apimtimi taip, kaip yra numatyta higienos normose, kadangi nėra pakankamai pritaikytų šių paslaugų teikimui sveikatos kabinetų atitinkamų savivaldybių teritorijoje. Be to, savivaldybės nėra pajėgios savarankiškai finansuoti modernių ir brangių sveikatos priežiūros priemonių įsigijimą, siekiant užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos visoje savivaldybės teritorijoje. Tai turi tiesioginę neigiamą įtaką vaikų sveikatai, taip pat ligų prevencijai, savalaikei diagnozei bei vystymosi sutrikimų kiek įmanoma ankstyvam pašalinimui. Numatomu įgyvendinti projektu bus padidintas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, pritaikant bei įrengiant sveikatos kabinetus atitinkamų savivaldybių teritorijoje. Bendras numatomų pritaikyti ir įrengti sveikatos kabinetų skaičius - 35 kabinetai, iš jų paprastojo remonto darbai yra numatyti 26 kabinetuose.

           Į projektą yra įtrauktos tiek ikimokyklinio, tiek mokyklinio amžiaus vaikų ugdymą vykdančios įstaigos, tai yra iš 35 įstaigų yra 10 ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų bei 25 bendrojo ugdymo programas vykdančių įstaigų. Be to, penkios įstaigos (Lazdijų r. Krosnos mokykla, Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė", Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis", Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla ir ikimokyklinio ugdymo skyrius „Linelis" bei Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla ir ikimokyklinis skyrius „Liepaitė") teikia abiejų lygių ugdymo paslaugas, todėl juose įrengtais sveikatos kabinetais naudosis įvairaus amžiaus vaikai.

       Numatomi atlikti paprastojo remonto darbai apima elektros instaliacijos remontą, santechnikos darbų atlikimą (įskaitant praustuvių įrengimui reikalingus šalto bei karšto vandens ir kanalizacijos įvadus), taip pat apsauginių vertikalių žaliuzių įrengimą. Atskiruose kabinetuose taip pat numatyta atlikti grindų remontą.

        Visas į projektą įtrauktas įstaigas yra numatyta aprūpinti pagrindinėmis priemonėmis. Siekiant lėšų ir įsigyjamų priemonių panaudojimo efektyvumo, įstaigos aplinkos vertinimui skirtas priemones, taip pat atskiras papildomo sąrašo priemones yra numatyta įsigyti po vieną atskiros savivaldybės teritorijai, kartu užtikrinant, kad šios priemonės būtų naudojamos visuose sveikatos kabinetuose, tačiau nebūtų įsigyjamas perteklinis paslaugų teikimui reikalingų priemonių skaičius.

          2015 m. balandžio 8 d. pasirašyta projekto Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02-012 "Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse" įgyvendinimo sutartis. Projekto įgyvendinimui yra numatyta skirti iki 249 546,61 EUR.

 Detalesnė informacija apie projekto įgyvendinimą yra pateikiama Projekto vykdytojo Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto tinklalapyje

EN

         Project comprises activities which are closely related to improvement in provision of healthcare services in the territory of four municipalities: Lazdijai region, Druskininkai, Alytus region and Kalvarija. Currently, aforementioned services are not provided to the full extent as required by hygiene standards. This is due to the fact that there is only limited number of properly adapted health cabinets within territory of these municipalities. Moreover, municipalities are not financially able to finance procurement of modern and expensive equipment in order to ensure provision of services covering whole territory of municipalities. This has direct negative impact on heath of children, as well as on prevention of diseases, timely diagnosis and addressing development disorders as early as possible. This project will improve accessibility to health care services through renewal of health cabinets and installation of proper equipment. Overall number of health cabinets to be renewed - 35 cabinets. Out of these cabinets, 26 are planned to include minor works.

        Project embraces 25 schools and 10 pre-school facilities. Additionally, five schools are providing pre-school services as well ((Lazdijai region Krosnos school, Lazdijai school-kindergarten „Kregzdute", Lazdijai school-kindergarten „Vyturelis", Druskininkai municipality Vieciunu primary school and preschool division „Linelis" as well as Druskininkai municipality Leipalingio primary school and preschool division „Liepaite"), therefore, health cabinets in these establishments are going to be used by kids of different age.

      Planned works include repair of electricity installations, plumbing work (including installation of the necessary basins, cold and hot water inlets and sewage), installation of vertical blinds on windows for safety. Additionally, repair of flooring is planned in individual health cabinets.

         All health cabinets involved in the project are going to be provided with basic equipment. To ensure efficient usage of funding and equipment, environmental assessment tools, as well as a separate list of additional equipment is going to be procured following the rule that only one piece of equipment type should be provided to individual municipality, which in turn would ensure that it is used in all health cabinets on the territory of that municipality. This would also ensure that procurement of equipment would not be in excess of what is needed.

      Project No NOR-LT11-SAM-01-K-02-012 "Improvement in provision of health care services at schools and preschool education facilities within municipalities of Lazdijai region, Druskininkai, Alytus region and Kalvarija" implementation agreement has been signed on 8 April, 2015. 249 546,61 EUR have been allocated for implementation of this project.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-03-21 16:44:14