Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Valytojo pareigybė

ŪKIO SKYRIAUS VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Ūkio skyriaus valytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Valytojo pareigybė priskiriama V grupei.

3. Pareigybės lygis - D.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Būti ne jaunesnis kaip 18 metų.

4.2. Turėti sveikatos pažymėjimą, leidžiantį atlikti šias pareigas.

4.3. Žinoti ir mokėti taikyti higienos reikalavimus viešo naudojimo paskirties patalpose.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. išvalo buitines atliekas ir šiukšles iš savivaldybės administracinio pastato tarnybinių, buitinių ir pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių ir tualetų;

5.2. rankiniu ir mechanizuotu būdu šluosto dulkes, valo ir plauna grindis, laiptus, sienas, palanges;

5.3. valo dulkes nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus;

5.4. išneša atliekas ir šiukšles iš patalpų į nustatytoje vietoje stovintį buitinių atliekų surinkimo konteinerį;

5.5. patalpas, kabinetus ir tualetus valo skirtingais skudurais, naudoja skirtingus šepečius ir kibirus, dezinfekcinius skysčius;

5.6. prižiūri ir laisto vazonuose augančias gėles, kitus augalus;

5.7. užpildo muilines skystu muilu, į tualetų popieriaus laikiklius užkabina tualetinį popierių, padeda popierinius rankšluosčius;

5.8. baigus darbą, užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina, ar nėra įjungtų elektros prietaisų;

5.9. pagal reikalavimus eksploatuoja ir naudoja valytojui priskirtą darbo inventorių ir plovimo bei dezinfekcijos priemones;

5.10. pastebėjęs baldų, sienų, durų, sanitarinės technikos ir kitų įrenginių gedimus, nedelsiant praneša skyriaus vyriausiajam specialistui (ūkvedžiui) arba skyriaus vedėjui;

5.11. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir vyriausiojo specialisto (ūkvedžio) nurodymus;

5.12. laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-21 09:25:47