Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis
Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas)

 

 

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu
Nr. A1-272  

 
 
 
 
 

  

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. veiklos planavimas;

4.2. stebėsena ir analizė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. jaunimo politikos savivaldybės teritorijoje administravimas ir įgyvendinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. veiklos planavimas;

6.2. stebėsena ir analizė.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Administruoja Kalvarijos savivaldybės (toliau - savivaldybė) jaunimo reikalų tarybos darbą, sudaro sąlygas efektyviai ir kokybiškai jos veiklai.

8. Savivaldybėje nesant savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, organizuoja viešą visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkimą, kuriame išrenkami jaunimo atstovai į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

9. Dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimu tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus.

10. Analizuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje, renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę.

11. Inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą.

12. Rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas darbo su jaunimu formų plėtrai, įvairovei ir kokybiškai veiklai savivaldybėje užtikrinti.

13. Konsultuoja jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą savivaldybėje, vykdo informacijos apie jaunimo veiklą ir galimybes, taikant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, viešinimą ir sklaidą, konsultuoja su jaunimu dirbančias organizacijas veiklos planavimo klausimais.

14. Inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, kontroliuoja jų įgyvendinimą.

15. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant ilgalaikes savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijas, priemonių planus, užtikrina jų įgyvendinimą ir stebėseną savivaldybės teritorijoje, koordinuoja su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje.

16. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą.

17. Savivaldybėje nesant savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, organizuoja viešą visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkimą, kuriame išrenkami jaunimo atstovai į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

18. Vykdo kitas funkcijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-68, "Dėl tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo".

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis - komunikacija (arba);

20.3. studijų kryptis - viešasis administravimas (arba);

20.4. studijų kryptis - edukologija (arba);

arba:

20.5. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.6. darbo patirtis - jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo srities patirtis;

20.7. darbo patirties trukmė - 1 metai.

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

21.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;

21.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. komunikacija - 3;

22.2. analizė ir pagrindimas - 4;

22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3;

22.4. organizuotumas - 3;

22.5. vertės visuomenei kūrimas - 3.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 3;

23.2. įžvalgumas - 3.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. veiklos planavimas - 3.

 

 

 

 

 

_____________________________________

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-21 11:50:40