Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Asmenų prašymų, skundų bei pranešimų priėmimas.

2022 metais nustatyta asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Kalvarijos savivaldybės administracijoje tvarka.

 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS 

Eil. Nr.

Pavadinimas

 

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų bei pranešimų priėmimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Priimami fizinių ir juridinių asmenų prašymai, skundai ar pranešimai, adresuoti savivaldybės tarybai, merui, mero pavaduotojui, administracijos direktoriui, savivaldybės administracijai.
Prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybę), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybę, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu savivaldybės elektroninio pašto adresu.
Skundai ar pranešimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (pasirašius elektroniniu parašu).
Į asmenų prašymus, skundus ar pareiškimus atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, skundas ar pranešimas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Prašymai, skundai ar pranešimai, kurie sudaryti taip, kad negalima suprasti prašymo, skundo ar pranešimo turinio, pareiškėjo nepasirašyti, paliekami nenagrinėti arba sprendimą dėl šių dokumentų priima savivaldybės administracijos direktorius.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290).
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975).
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 94-3779).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas (skundas ar pranešimas).

Jame turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas - fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu pareiškėjas - juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti. Jeigu su prašymu, skundu ar pareiškimu kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens pateikti dokumentai.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jurgita Milerienė,
Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 ~ 343) 23 894, el. p. [email protected].

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, tel. (8~343) 21 272, el. p. [email protected]

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje dienos pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą, jei nereikia papildomo tyrimo ar pan.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas, skundas ar pareiškimas rašomas laisva forma. Jame pateikiama informacija, nurodyta aprašymo 4 dalyje.

 11.

Grafinė veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

pdf.
13.  Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

Atnaujinta: 2023-09-27, 08:13:16