Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Užpildykite formą ir mes su jumis susisieksime. 


Jūsų vardas, pavardėJūsų telefono numerisJūsų el. pašto adresasJūsų komentaras, pranešimasAš ne robotas
Kur reikia kreiptis norint gauti kompensaciją už būsto šildymo išlaidas, geriamojo vandens išlaidas ir karšto vandens išlaidas, kokius dokumentus reikia pateikti?

Dėl kompensacijų skyrimo asmenys turi kreiptis pagal deklaruotą gyvenamą vietą į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių ar seniūnijose į Socialinių reikalų skyriaus specialistą. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (www.spis.lt).

Dokumentai (pažymos) kompensacijoms gauti:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (nereikia, kai prašymas-paraiška teikiama elektroniniu būdu);
  • prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
  • pažyma apie 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, pajamas (atskirais atvejais, pvz., praradus pajamų šaltinį arba atsiradus naujam, pasikeitus šeimos sudėčiai ir pan., – mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą, pajamas), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;
  • priklausomai nuo aplinkybių, gali būti teikiami ir kiti dokumentai (pažymos), reikalingi paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Ar gali gauti kompensacijas už būsto šildymo išlaidas, geriamojo vandens išlaidas ir karšto vandens išlaidas būstą nuomojantys asmenys?

Taip, gali, jeigu būstą nuomojantys asmenys su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.

Ar yra galimybė ir kur reikėtų kreiptis dėl būsto pritaikymo asmenims su negalia?

Taip, galima kreiptis į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių (adresas – Laisvės g. 2, Kalvarija) arba pateikti prašymą el. paštu [email protected]

Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, įskaitant asmens ir atstovo (jeigu taikoma) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Kur kreiptis dėl paramos mokinio reikmėms įsigyti ir nemokamo maitinimo mokykloje?

Asmenys dėl socialinės paramos mokiniams turi kreiptis į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių ar seniūnijose į Socialinių reikalų skyriaus specialistus, jeigu šie asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Kalvarijos savivaldybėje arba įtraukti į Kalvarijos savivaldybės gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, o jeigu asmenų gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – faktiškai gyvena Kalvarijos savivaldybėje.

Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (www.spis.lt)

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymą-paraišką pareiškėjas gali pateikti iki kalendorinių metų spalio 5 dienos, dėl nemokamo maitinimo pareiškėjai gali kreiptis visus metus.

Gaunu labai mažas pajamas, ar galėčiau gauti socialinę pašalpą, kur turėčiau kreiptis?

Asmenys dėl socialinės pašalpos, jeigu jų pajamos neviršija 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio, turi kreiptis į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių ar seniūnijose į Socialinių reikalų skyriaus specialistus, jeigu šie asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Kalvarijos savivaldybėje arba įtraukti į Kalvarijos savivaldybės gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, o jeigu asmenų gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – faktiškai gyvena Kalvarijos savivaldybėje.

Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (www.spis.lt).

Kurią mėnesio dieną yra mokami vaiko pinigai?

Išmoka vaikui („vaiko pinigai“) mokami už praėjusį mėnesį, einamojo mėnesio 10 – 11 dienomis. Jei šios dienos savaitgalis ar šventinės, mokama sekančią darbo dieną.

Vaikui suėjo 18 metų, bet jis vis dar mokosi mokykloje. Ar bus mokami vaiko pinigai?

Taip, toliau bus mokama išmoka vaikui.

Išmoka vaikui („vaiko pinigai“) mokami iki vaikui sukaks 18 metų (arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką). Jei pilnametis asmuo mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, taip pat akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteiktų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, laikotarpį) išmoka vaikui mokama iki asmuo baigs bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai.

Dėl išmokos vaikui tolesnio skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiko tėvų ar pats pilnametis asmuo. Prašymą gauti išmoką vaikui galima pateikti Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriuje ar seniūnijose Socialinių reikalų skyriaus specialistams, arba elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (www.spis.lt).

Kur kreiptis dėl materialinio nepritekliaus mažinimo paramos (socialinės kortelės, donacijos) ir kas turi teisę ją gauti?

Dėl materialinio nepritekliaus mažinimo paramos – socialinės kortelės ir (ar) donacijos asmuo gali kreiptis į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių ar seniūnijose į Socialinių reikalų skyriaus specialistus, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Materialinio nepritekliaus mažinimo parama skiriama asmenims, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) 1,5 dydžio per mėnesį. 
Asmens (šeimos) pajamos paramai gauti nevertinamos: gaisro, stichinės nelaimės atveju, vaikui (-ams) netekus maitintojo (-ų).
Jei kreipimosi dieną asmens pajamos neviršys šio dydžio, asmuo turės teisę į paramą socialinei kortelei ir (ar) donacijai. Pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, asmenys, pageidaujantys gauti socialinę kortelę, užpildo prašymo formą ir turi pateikti pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) paskutinių trijų mėnesių iki kreipimosi (arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais, keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis) pajamas. Kreipiantis dėl materialinio nepritekliaus mažinimo, asmuo turi būti deklaruotas Kalvarijos savivaldybėje.

Ar galiu gauti piniginę socialinę paramą Kalvarijos savivaldybėje jei esu deklaruota kitoje savivaldybėje?

Jeigu esate deklaruota kitoje savivaldybėje neturite teisės gauti piniginės socialinės paramos. Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės arba savivaldybės, kurios teritorijoje yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, administraciją, o asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, administraciją.
Būstą nuomojantys asmenys dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojamas būstas, administraciją, jeigu su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.

Kur kreiptis dėl specialiųjų poreikių nustatymo?

Specialiųjų poreikių lygį nustato Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai.

Kur kreiptis norint gauti socialines paslaugas?

Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių ar Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centrą. 

Kur kreiptis ir ką daryti, jei asmeniui reikia nustatyti neveiksnumą arba rūpybą?

Veiksniam asmeniui, kuris dėl fizinio pobūdžio sveikatos sutrikimų negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, teismas pagal jo prašymą arba globos ir rūpybos institucijos ar prokuroro pareiškimą gali nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją.
Asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimų negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje. Neveiksniam tam tikroje srityje asmeniui šioje srityje yra nustatoma globa. Prašymą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras.

Kokia parama priklauso mirus artimam asmeniui?

Mirus artimam asmeniui teikiama parama:

  1. laidojimo pašalpa vienkartinė 8 bazinių socialinių išmokų dydžių;
  2. parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (toliau – parama palaikams parvežti). Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių.
Kur kreiptis dėl paramos mirties atveju?

Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos. 

Atnaujinta: 2024-03-20, 09:31:27