Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Įgyvendintas projektas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kalvarijos savivaldybėje“

2024 - 04 - 30

Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su partneriais įgyvendino projektą „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kalvarijos savivaldybėje“, finansuojamą Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Pagrindinis projekto partneris – Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras, socialiniai partneriai: Sangrūdos kaimo bendruomenė, jaunimo sporto klubas „Orija“, VšĮ „Ratu“, asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“, asociacija „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“. 

Projekto metu buvo apmokyti gerovės konsultantai, teikiantys suaugusiems savivaldybės gyventojams žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas, kurios šių dienų žmonėms –  išsekusiems nuo kasdienio skubėjimo, nuo besikeičiančių veiksnių, turinčių įtakos jų gyvenimui, nuo besikartojančio streso ir pan. – ypač reikalingos. Gerovės konsultanto paslauga bus teikiama ne mažiau nei 5 metus.

Projekto įgyvendinimo metu įvyko trys oficialūs renginiai, kurių metu buvo išsamiai pristatyta minėta paslauga ir jos nauda. Taip pat paslauga pristatyta miesto švenčių, kuriose renkasi įvairaus amžiaus ir pomėgių miesto bendruomenė, metu. Įdiegus gerovės konsultantų modelį savivaldybėje, į gerovės konsultantus kreipėsi 213 vyresnių nei 18 metų asmenų, 203 iš jų gerovės konsultantų dėka pagerėjo ir pasikeitė gyvenimo kokybė, išmoko atsipalaiduoti, atsirado gyvenimo prasmė, naujos veiklos, užsimezgė naujos pažintys.

Atrasti pagalbą kiekvienam suaugusiam asmeniui padėjo socialiniai partneriai, kurie aktyviai įsijungė į paslaugų sklaidą, supažindino kiekvieną besidomintį, kur ir kaip pasiekti specialistus, galinčius atsakyti į klausimus. Gerovės konsultantai savo veiklą pristatė Marijampolės televizijos reportaže, aprašė regioninėje spaudoje – „Suvalkietyje“.

Išdrįsk kreiptis į gerovės konsultantą tel. +370 659 39 267, el. paštu [email protected]. Susitikimai  konsultacijoms Alyvų g. 1, Sangrūdos k. arba Žemaitės g. 2, Kalvarijos m.

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

 

 

 

 

The project Implementation of the model of welfare consultants in Kalvarija municipality“

is being implemented

 Kalvarija municipality administration together with partners implemented the project „Implementation of the model of welfare consultants in Kalvarija municipality, financed with the funds of the European Economic Area financial mechanism program „Health“. The main project partner is the Social Services Center of Kalvarija municipality, social partners: Sangrūda village community, youth sports club „Orija“, VšĮ „Ratu“, association „Kalvarijaičių šeimų klubas“, association „Kalvarija third century university“.

During the project, well-being counselors were trained, who provide low-intensity emotional counseling services to the adult residents of the municipality, which for today's people, who are exhausted from the daily rush, from changing factors affecting their lives, from repeated stress, etc. – especially necessary. The welfare consultant service will be provided for at least 5 years.

During the implementation of the project, three official events took place, during which the aforementioned service and its benefits were presented in detail. The service was also introduced during city holidays, where the city community of various ages and interests gathers. After the implementation of the model of well-being consultants in the municipality, 213 persons over the age of 18 turned to the well-being consultants, 203 of them improved and changed their quality of life thanks to the well-being consultants, learned to relax, found the meaning of life, new activities, and made new acquaintances.

Social partners who actively participated in the dissemination of services helped every adult to find help, introduced everyone who was interested, where and how to reach specialists who could answer questions. Welfare consultants presented their activities in a Marijampolė television report, described in the regional press  –  „Suvalkiety“.

Dare to contact a welfare consultant at tel. +370 659 39 267, e-mail by mail [email protected]. Meetings for consultations in Alyvų st. 1, Sangruda village or Žemaitė st. 2, Kalvarijas.

 

 

 

Information from the Department of Economic Development and Investment

 

Atnaujinta: 2024-05-08 10:13:35