Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kaimo bendruomenės jau gali teikti paraiškas

2024 - 02 - 08

Nuo vasario 5 d. kaimo bendruomenės jau gali teikti paraiškas dėl nacionalinės paramos vykdyti savo veiklas. Paraiškos bus renkamos iki kovo 5 d. Kaimo bendruomenių veikloms finansuoti skiriama 1,1 mln. Eur.

Parama bus administruojama ir projektai įgyvendinami pagal naujai patvirtintas Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Dėl paramos gali  kreiptis kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija, turinti bent 30 narių. Bendruomeninė organizacija – tai asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. Pagal trečiąją veiklos sritį tinkamas pareiškėjas yra ir rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), įskaitant VVG (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos) bei Nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.).

Kaimo bendruomenės paramą galės gauti vykdyti šias tris veiklos sritis:

  1. Kurti ir stiprinti kaimo bendruomenės materialinę bazę.

Pagal pirmąją veiklos sritį gali kreiptis pareiškėjos – naujos kaimo bendruomenės arba bendruomenės, niekada negavusios nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai.

Didžiausia galima paramos suma – 3 500 Eur, finansuojant iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

  1. Tvarkyti ir prižiūrėti kaimo vietovės viešąsias erdves, statinius, pritaikant juos kaimo gyventojų poreikiams, taip pat skatinti bendruomeninę veiklą.

Viešųjų erdvių kūrimo, gerinimo veikla gali būti finansuojama, kai ją vykdant siekiama patenkinti kaimo gyventojų viešuosius poreikius, pavyzdžiui, įkuriant ar gerinant poilsio, laisvalaikio vietas – sporto aikštynus, paplūdimius ir kt. Taip pat remiamas viešųjų erdvių, statinių, skirtų civilinei saugai, kūrimas ir pritaikymas – pavyzdžiui, patalpų pritaikymas priedangai ekstremalių situacijų metu ir pan.

Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ir viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimui, kai kaimo bendruomenė perima viešosios paslaugos ar jos dalies teikimą iš biudžetinės organizacijos  -  t. y. kai viešosios paslaugos (socialinės, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitos įstatymų numatytos paslaugos) anksčiau buvo teikiamos valstybės ar savivaldybių įsteigtų specialių įstaigų bei organizacijų ir yra visa apimtimi ar iš dalies perduodamos teikti kaimo bendruomenėms, arba kaimo bendruomenė organizuoja naujas viešąsias paslaugas, kurios nebuvo teikiamos jos veiklos teritorijoje, tačiau jų poreikis yra, arba viešosios paslaugos yra teikiamos valstybės ar savivaldybių įsteigtų specialių įstaigų bei organizacijų, tačiau jų apimtys nėra pakankamos ar kokybė neatitinka vartotojų lūkesčių (poreikis grindžiamas dokumentais), ir kaimo bendruomenė imasi jas teikti). Šios viešosios paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbiamą viešųjų paslaugų sąrašą https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-administravimas/viesosios-paslaugos/;

Pagal antrąją veiklos sritį kviečiamos kreiptis naujos kaimo bendruomenės arba bendruomenės, per dvejus praėjusius kalendorinius metus negavusios paramos kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymui pagal ankstesnių metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Didžiausia galima paramos suma – 5 500 Eur, finansuojant iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

  1. Organizuoti renginius – mokomuosius renginius arba vizitus, renginius, skirtus Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, renginius Lietuvos Respublikos Seimo / savivaldybės paskelbtoms metų temoms minėti. Parama gali būti skirta tik vieno renginio arba vizito organizavimui.

Pagal trečiąją veiklos sritį galimos pareiškėjos – bet kokios kaimo bendruomenės arba jas vienijančios organizacijos).

Didžiausia renginiams organizuoti galima paramos suma:

  • 3 000 Eur, kai pareiškėjas – kaimo bendruomenė;
  • 4 000 Eur, kai pareiškėjas – rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija;
  • 10 000 Eur, kai pareiškėjas – nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.

Projektai finansuojami iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų teikimas

Kaimo bendruomenių paramos paraiškos ir pridedami dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu [email protected].

Dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos – kovo 5 d. – 24 valandos.

Naudinga informacija

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR Žemės ūkio ministerijos informacija

Atnaujinta: 2024-02-08 14:23:18