Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kalvarijos savivaldybės tarybos 3-iojo posėdžio darbotvarkė

2023 - 04 - 26

Kalvarijos savivaldybės tarybos 3-iojo posėdžio,

vyksiančio 2023 m. gegužės 4 d.  15.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

1. Dėl Kalvarijos gimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 64).

    Pranešėjas Evaldas Ulevičius, Kalvarijos gimnazijos direktorius.

 

2. Dėl Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 62).

    Pranešėja Vida Šalčiuvienė, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos direktorė.

 

3. Dėl Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 63).

    Pranešėja Ramunė Staniševskė, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktorė.

 

4. Dėl Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 65).

    Pranešėja Sonata Čibirkienė, Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos direktorė.

 

5. Dėl Kalvarijos meno mokyklos 2022 metų metinių ataskaitos rinkinio patvirtinimo (Nr. 66).

    Pranešėjas Juozas Ciprisevičius, Kalvarijos meno mokyklos direktorius.

 

6. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos 2022 metų veiklos ataskaitai, metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo vyriausiajai gydytojai Laimutei Rėkienei (Nr. 68).

    Pranešėja Laimutė Rėkienė, VšĮ Sangrūdos ambulatorijos vyriausioji gydytoja.

 

7. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai, metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo Ilonai Aleksienei (Nr. 69).

    Pranešėja Ilona Aleksienė, VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja.

 

8. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitai, metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo Kristinai Škarnulienei (Nr. 70).

   Pranešėja Kristina Škarnulienė, VšĮ Kalvarijos ligoninės direktorė.

 

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo (Nr. 37).

    Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

10. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Kalvarijos savivaldybės biudžetinių įstaigų transporto paslaugų teikimo įkainių ir lėšų, gaunamų už suteiktas transporto paslaugas, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 38n).
11. Dėl Kalvarijos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Kalvarijos savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti prioritetų sąrašų pakeitimo (Nr. 48).
12. Dėl Kalvarijos savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. 55).

     Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio skyriaus vedėjas.

 

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-7 (1.5E) „Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės „Lenkijos ir Lietuvos tarpvalstybinė funkcinė zona“ steigimo“ pakeitimo (Nr. 56).
14. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-217 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 57).
15. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-54 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. 58).
16. Dėl narių delegavimo į Kalvarijos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisiją (Nr. 59).

     Pranešėja Rūta Kučinskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

17. Dėl atstovo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo ir įgaliojimų suteikimo (Nr. 73).
18. Dėl Kalvarijos savivaldybės kolegijos sudarymo (Nr. 74).
19. Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą delegavimo (Nr. 76).
20. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo (Nr. 46).
21. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (Nr. 47).

      Pranešėja Inga Lanskoronskė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

22. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse, klasių ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute 2023-2024 mokslo metais nustatymo (Nr. 51).
23. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kalvarijos savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 54).
24. Dėl Kalvarijos savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 60).
25. Dėl Mokinių priėmimo į Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 61).
26. Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbo vasarą (Nr. 67).
27. Dėl Kalvarijos savivaldybės pedagogikos bei mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 71).
28. Dėl Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo atrankos komisijos sudarymo (Nr. 72).

      Pranešėja Erika Stankevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

29. Dėl įgaliojimo suteikimo tvirtinti žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimą (Nr. 53).

      Pranešėjas Arūnas Lukoševičius, Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas - vyriausiasis architektas.

 

30. Dėl Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 75).

      Pranešėjas Tomas Lužanskis, savivaldybės kontrolierius.

 

 

 

Meras                                                     Nerijus Šidlauskas

Atnaujinta: 2023-04-26 17:44:01