Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Kviečiame bendruomenines organizacijas teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

2023 - 06 - 12

Kalvarijos savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau - Priemonė) įgyvendinimo atrankos konkursą.

 Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 6 943,00 Eur.

 Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - 300,00 eurų. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma - seniūnijai skirta Priemonei įgyvendinti lėšų suma:

Kalvarijos seniūnija - 4 319,00 Eur;

Sangrūdos seniūnija – 657,00 Eur;

Liubavo seniūnija – 313,00 Eur;

Akmenynų seniūnija – 316,00 Eur.

 Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kalvarijos savivaldybės mero 2023 m. gegužės 8 d. potvarkiu Nr. M-50 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ (toliau - Savivaldybės tvarkos aprašas).

 Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

 Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti Kalvarijos seniūnijos, Liubavo seniūnijos, Sangrūdos seniūnijos ir Akmenynų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

 Galimi pareiškėjai - bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.

 Projektų įgyvendinimo trukmė - nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti sutarties (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis), parengtos pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 3 priedo formą, su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

 Paraiškos priimamos nuo 2023 m. gegužės 15 d. iki 2023 m. birželio 12 d.

 Paraiškai taikomi reikalavimai:

 • paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas);
 • paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi;
 • paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu;
 • pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti. Tinkamos finansuoti veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai, nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 12 p.

 Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

 Jeigu prie paraiškos pridedami dokumentai užsienio kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų.

 Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

 Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

 • į projektą įtraukta bent viena tinkama finansuoti veikla, nurodyta Savivaldybės tvarkos aprašo 12.2 ar 12.4 papunkčiuose;
 • daugiau nei pusė projekto veiklų skirta gyvenamosios vietovės bendruomenei (ne tik organizacijos, nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 4 punkte, nariams).

  Kartu su paraiška turi būti pateikta šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijos:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, - dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimo (-ų) dalyvauti projekte (Savivaldybės tvarkos aprašo 7 priedas);
 5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

 Paraiška pateikiama pasirinkus vieną iš būdų:

 1. Paraiška pateikiama su lydraščiu Kalvarijos savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Laisvės g. 2, Kalvarija;
 2. elektroniniu būdu, t. y. skenuotą paraišką su lydraščiu ir pridedamais dokumentais siųsti savivaldybės el. p. [email protected].

 Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Ugnė Padvelskytė, tel. (8 343) 60 627, el. p. [email protected].

 Kalvarijos savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

 DOKUMENTAI:

 1. Kalvarijos savivaldybės mero 2023 m. gegužės 8 d. potvarkiu Nr. M-50 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ patvirtintas tvarkos aprašas.
 2. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. D-221 (2.12 E) „Dėl priemonei ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Kalvarijos savivaldybėje skirtų lėšų paskirstymo“.
 3. Paraiškos forma (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas).
 4. Partnerio sutikimas dalyvauti projekte (Savivaldybės tvarkos aprašo 7 priedas).
Atnaujinta: 2023-06-12 15:16:51