Įgyvendinamas projektas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kalvarijos savivaldybėje“

2023 - 05 - 08

Įgyvendinamas projektas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kalvarijos savivaldybėje“ 

Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su partneriais įgyvendina projektą „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Kalvarijos savivaldybėje“, finansuojamą Europos ekonominės erdvės  finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis. Pagrindinis projekto partneris Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai, socialiniai partneriai: Sangrūdos kaimo bendruomenė, jaunimo sporto klubas „Orija“, VšĮ „Ratu“, asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“, asociacija „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“. 

Projekto metu buvo apmokyti gerovės konsultantai, kurie teikia suaugusiems savivaldybės gyventojams žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas, kurios šių dienų žmonėms ypač reikalingos, nes žmonės išsekę nuo kasdienio skubėjimo, nuo besikeičiančių veiksnių, turinčių įtakos jų gyvenimui, nuo besikartojančio streso ir pan.

Projekto įgyvendinimo metu jau įvyko du oficialūs renginiai, kurių metu buvo išsamiai pristatyta paslauga ir jos nauda, nauja paslauga pristatyta miesto švenčių, kuriose renkasi įvairaus amžiaus ir pomėgių miesto bendruomenė, metu. Įdiegus gerovės konsultantų modelį savivaldybėje, į gerovės konsultantus kreipėsi 39 vyresni nei 18 metų asmenys, 35 iš jų gerovės konsultantų dėka pagerėjo ir pasikeitė gyvenimo kokybė, išmoko atsipalaiduoti, atsirado gyvenimo prasmė, naujos veiklos, užsimezgė naujos pažintys.

Atrasti pagalbą kiekvienam suaugusiam asmeniui gali padėti socialiniai partneriai, kurie aktyviai įsijungę į paslaugų sklaidą, supažindina kiekvieną besidomintį, kur ir kaip pasiekti specialistus, turinčius atsakymus į besikreipiančiųjų klausimus. Gerovės konsultantai savo veiklą pristatė Marijampolės televizijos reportaže, aprašė regioninėje spaudoje – „Suvalkietyje“.  

Išdrįsk kreiptis į gerovės konsultantą tel. 8 659 39 267, el. paštu [email protected]. Susitikimai  konsultacijoms Alyvų g. 1, Sangrūdos k. arba Žemaitės g. 2, Kalvarijos m.

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

 

 

 

 

The project "Implementation of the model of welfare consultants in Kalvarija municipality" is being implemented

 

Kalvarija municipality administration together with partners implements the project "Implementation of the model of welfare consultants in Kalvarija municipality", financed by the European Economic Area financial mechanism program "Health". The main partner of the project is Kalvarija municipality's family care home, social partners: Sangrūda village community, youth sports club "Orija", VšĮ "Ratu", association "Kalvarijiečių šeimų klubas", association "Kalvarija third century university".

During the project, well-being counselors were trained, who provide low-intensity emotional counseling services to the adult residents of the municipality, which are especially necessary for people today, because people are exhausted from the daily rush, from changing factors affecting their lives, from repeated stress, etc.

During the implementation of the project, two official events have already taken place, during which the service and its benefits were presented in detail, the new service was presented during the city holidays, where the city community of various ages and interests gathers. After the implementation of the model of well-being consultants in the municipality, 39 persons over the age of 18 turned to the well-being consultants, 35 of them improved and changed their quality of life thanks to the well-being consultants, learned to relax, found the meaning of life, new activities, and made new acquaintances.

Every adult can be helped by social partners, who are actively involved in the dissemination of services and inform everyone who is interested, where and how to reach specialists who have answers to the questions of the applicants. Welfare consultants presented their activities in a Marijampolė television report, described in the regional press - "Suvalkiety".

Dare to contact a welfare consultant at tel. 8 659 39 267, e-mail by mail [email protected]. Meetings for consultations in Alyvų st. 1, Sangrūda village or Žemaitė st. 2, Kalvarija.

 Information from the Department of Economic Development and Investment

Atnaujinta: 2023-05-08 16:32:55