INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ KALVARIJOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONCEPCIJĄ IR STRATEGINĮ PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ

2023 - 05 - 29

Informuojame, kad patvirtinta  Kalvarijos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Bendrojo plano keitimo koncepcija patvirtinta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-90 (1.5 E) „Dėl pritarimo Kalvarijos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai“. Taip pat bendrojo plano koncepcijai 2023 m. gegužės 16 d. raštu Nr. IS-930 (4.53 E)  „Dėl pritarimo Kalvarijos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijos sprendiniams“ pritarė Kalvarijos savivaldybės administracijos Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, vyriausiasis architektas.

Susipažinti su patvirtinta Bendrojo plano keitimo koncepcija ir SPAV ataskaita galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-VT-48-22-761, Kalvarijos savivaldybės interneto svetainėje www.kalvarija.lt, Kalvarijos savivaldybės Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriuje, 225 kab. (Laisvės g. 2, Kalvarija), Kalvarijos seniūnijos patalpose (Ugniagesių g. 1, Kalvarija). Informaciją taip pat teikia Kalvarijos savivaldybės Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas Arūnas Lukoševičius, tel. Nr. 8 343 60 630, el. p. [email protected] .

Planavimo pagrindas: Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimas Nr. T-52 (1.5 E) „Dėl Kalvarijos miesto bendrojo plano keitimo“.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Kalvarijos miesto bendrojo plano, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-50-5, keitimas.

Planuojama teritorija: Kalvarijos miesto teritorija, plotas 591,98 ha.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo organizatorius: Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija, tel. (8 343) 23894, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.kalvarija.lt.

Plano rengėjas: „Quinary urbana“, MB, P. Žadeikos g. 12-14, LT-06320 Vilnius, tel. (+370) 611 16985, el. p. [email protected] . Projekto vadovė: Lina Panavaitė, tel. (+370) 611 16985, el. p. [email protected].

Planavimo darbų programa patvirtinta Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D-296 (2.12 E)

Planavimo tikslai:

 1. keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, nustatyti miesto plėtros prioritetus;
 2. nustatyti miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo kryptis, numatant plėtros teritorijas ir teritorijas, rezervuojamas visuomenės poreikiams;
 3. nustatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą, formuojant ekologiškai subalansuotą gamtinį karkasą;
 4. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų;
 5. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, kokybišką gyvenimo aplinką.

Planavimo uždaviniai:

 1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti inžinerinių komunikacijų koridorius;
 3. nustatyti leidžiamąjį užstatymo intensyvumą ir maksimalų užstatymo aukštį;
 4. nustatyti miesto planinei infrastruktūrai svarbias gatves;
 5. numatyti mažmeninių prekybos objektų, kurių bendrasis plotas 1000 m2 ir daugiau, išdėstymo reikalavimus, nurodant didžiausią galimą vieno mažmeninės prekybos objekto bendrąjį plotą atskiroje planuojamos teritorijos dalyje;
 6. nustatyti urbanizuotų teritorijų pertvarkymo ir (ar) atnaujinimo reikalavimus, numatyti šių teritorijų energetinio efektyvumo didinimo priemones;
 7. nustatyti veiklos plėtojimo nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijose ir apsaugos zonose reikalavimus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Atliekami tyrimai: vadovaujantis institucijų išduotomis planavimo sąlygomis ir jose nurodytais reikalavimais.

Koncepcijos rengimas: parengti bendrojo plano keitimo koncepciją. Koncepcinis nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Planavimo terminai: 2022-2023 m.

Planuojamas laikotarpis: ne trumpesnis nei 10 metų.

Bendrojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Bendrojo plano keitimo rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Patvirtinta koncepcija

SPAV ataskaita

Tarybos sprendimas

Vyr. architekto pritarimas koncepcijai

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: http://www.kalvarija.lt; http://www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-48-22-761).

Atnaujinta: 2023-05-29 12:59:47