Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

CIVILINĖ SAUGA ŪKIO SUBJEKTE (KITOJE ĮSTAIGOJE)

ŪKIO SUBJEKTO (KITOS ĮSTAIGOS) VADOVAS ATSAKINGAS UŽ:

  • galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimą;
  • ūkio subjekto (kitos įstaigos) ekstremaliųjų situacijų valdymo plano parengimą;
  • ūkio subjekto (kitos įstaigos) ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano parengimą;
  • ūkio subjekto (kitos įstaigos) darbuotojų civilinės saugos mokymų organizavimą;
  • ūkio subjekto (kitos įstaigos) darbuotojų civilinės saugos pratybų organizavimą;
  • kitų veiksmų ir priemonių, užtikrinančių ūkio subjekto (kitos įstaigos) darbuotojų saugumą, vykdymą.

GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĘ ATLIEKA

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė privalo būti atlikta ūkio subjektuose (kitose įstaigose), kurių vadovai privalo organizuoti ūkio subjekto (kitos įstaigos) ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011 Nr. 70-3360).

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANUS RENGIA

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus rengia ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie atitinka kriterijus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos 2010 m. balandžio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 46-2236) ir  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos 2012 m. vasario 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-37 „Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ pakeitimo“. Parengtas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas privalo būti suderinamas su teisės aktuose įvardintomis institucijomis, įstaigomis. 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANUS RENGIA

                       Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planai privalomi tuose ūkio subjektuose (kitose įstaigose), kurių vadovai privalo organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planų rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 87-4585).

Atnaujinta: 2022-12-19, 13:37:03