Puslapis yra atnaujinamas, atsiprašome už nepatogumus.

Daugiabučių namų modernizavimas

INFORMACIJA APIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) II ETAPĄ KALVARIJOJE

Kalvarijos savivaldybė su Aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra 2013 m. lapkričio 11 d. pasirašė trišalę partnerystės dėl projekto „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas" įgyvendinimo ir bendradarbiavimo dėl energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo savivaldybėje sutartį.

Pagal šią sutartį Kalvarijos savivaldybėje vienam namui bus rengiamas energinio naudingumo sertifikatas ir namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas:

Eil Nr.

Adresas

Namo bendras plotas, kv. m.

Aukštų sk.

Butų sk.

Statybos metai

1.

Kęstučio g. 12A, Kalvarija

710,51

3

9

1991

Šiuo metu vykdomos viešųjų pirkimų procedūros energinio naudingumo sertifikatui bei namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planui parengti. Atlikus minėtas procedūras, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas bus pateiktas svarstyti šio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams.

INFORMACIJA APIE RENGIAMUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
ENERGINIO NAUDINGUMOSERTIFIKATUS BEI INVESTICIJŲ PLANUS

Informuojame, kad Kalvarijos savivaldybės administracija su UAB „Teeko consulting“ yra sudariusi paslaugų viešojo pirkimo pardavimo sutartį Nr. 134 dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicinių planų rengimo. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatai bei investicijų planai rengiami tiems namams, kurių gyventojai balsų daugumą pritarė investicijų planų rengimui. Pateikiame namų sąrašą:

Eil Nr.

Adresas

Namo bendras plotas (kv. m)

Aukštų sk.

Butų sk.

1.

Vytauto g. 3, Kalvarija

694,57

3

12

2.

Aušros g. 30A, Kalvarija

939,21

2

12

3.

Dariaus ir Girėno g. 41, Kalvarija

711,43

3

12

4.

Naujoji g. 17, Kalvarija

481,06

2

8

5.

Kęstučio g. 3, Kalvarija

623,29

3

12

6.

Vasario 16-sios g. 5, Kalvarija

688,85

2

8

7.

J. Basanavičiaus g. 35, Kalvarija

1 246,36

4

18

8.

Plytinės g. 2, Kalvarija

489,29

2

8

9.

Darbininkų g. 10, Kalvarija

495,83

2

8

Kalvarijos savivaldybės administracija gavo daugiabučio namo Darbininkų g. 10, Kalvarija, gyventojų 2013 m. gegužės 14 d. raštą „Dėl parašų atšaukimo“. Daugiabučiam namui Darbininkų g. 10, Kalvarija, nebus rengiamas energinio naudingumo sertifikatas bei investicijų planas.
Investiciniai planai bei energinio naudingumo sertifikatai turėtų būti parengti iki šių metų liepos mėnesio.

ĮGYVENDINAMA DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE PROGRAMA

Naujojo modelio esmė - būsto savininkams nereikės prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projektų įgyvendinimo rizikos.

Programos pagrindinis tikslas yra sukurti tinkamas teisines, technines, finansines ir organizacines priemones, kurios daugiabučių namų butų savininkams be papildomų išlaidų padėtų susitvarkyti daugiabučius namus. Sutvarkytuose namuose pagerėtų gyvenimo sąlygos, sumažėtų būsto išlaikymo išlaidos, padidėtų butų vertė.

Aplinkos ministerijai patvirtinus naują daugiabučių namų renovacijos modelį ir Seimui priėmus Šilumos ūkio įstatymo pataisas, leidžiančias pačioms savivaldybėms spręsti, kuriuos namus reikia renovuoti, Kalvarijos savivaldybė atrinko neefektyviausius daugiabučius pastatus, suvartojančius daugiausia šilumos energijos.Jau nuo 2013 m. kovo pradžios, savivaldybės atstovai susitinka su atrinktųjų ir į sąrašą neįtrauktų daugiabučių namų gyventojais.

Aplinkos ministerija planuoja iki 2013 m. birželio 20 d. parengti energetinio efektyvumo didinimo programos projektą, kuris turės būti pristatytas ir patvirtintas Kalvarijos savivaldybės taryboje. Patvirtinus programą, projekto administratorius pagal įstatymų nustatytą tvarką organizuos gyventojų susirinkimus ir apklausas tuose namuose, kurie pagal parengtą energetinio efektyvumo didinimo programą atitiks renovacijos efektyvumo reikalavimus. Planuojama, kad nuo 2013 m. liepos 15 d. projekto administratorius organizuos kreditavimo sutarčių pasirašymą, o nuo rugpjūčio 1 d. bus pradėtas rangos darbų pirkimas. Rangos konkursų organizavimo skaidrumui užtikrinti bus siūloma sudaryti pirkimų komisijas, į jas įtraukti tų namų, kuriems perkami darbai, iniciatyvius gyventojus. Tai ir turi užtikrinti darbų pirkimo ir jų įgyvendinimo skaidrumą, kad optimaliausiomis kainomis būtų pasiekta aukščiausia darbų kokybė. Pažymėtina, kad visi pirkimai turėtų būti organizuojami CPO (Centrinė perkančioji organizacija) elektroniniu katalogu, kuriame žmogiškąsis veiksnys, galintis turėti įtakos kainos pasirinkimui, yra negalimas.

Gyventojams paskolų imti nereikės

Gyventojams imti banko paskolų nereikės. Išlaidos už renovaciją bus susigrąžinamos per mokesčius už šildymą. Daugiabučio namo atnaujinimui turi pritarti daugiau kaip pusė visų jame esančių būstų ir patalpų savininkų. Savivaldybė parinks renovavimą administruosiančią įstaigą (Administratorių), kuri turės imti paskolą, organizuoti, prižiūrėti ir kontroliuoti visą procesą. Pradėjus renovaciją šiemet, bus galima gauti 40 proc. dydžio valstybės paramos: 15 proc. iš „Jessica" programos, 25 proc. iš specialiosios Klimato kaitos programos lėšų.

Nepasiturintys asmenys, turintys teisę į kompensaciją už šildymą, kompensacijos nepraras. Ji bus įskaitoma kaip įmoka.

Investicijų projekto rengimo principas

Būstų savininkai iš karto po šių priemonių įgyvendinimo šildymui bei investicijų grąžai mokėtų apie 10 proc. mažiau nei vien tik už šildymą nieko nedarant.


Energijos sąnaudų dalis, kuri po efektyvių energiją taupančių priemonių įgyvendinimo bus nukreipta investicijų grąžai

Kiekvienam namui gali būti siūloma įgyvendinti šias priemones:

  1. stogo ir sienų šiltinimas;
  2. langų butuose ir laiptinėse keitimas (tik tų langų, kurie dar nepakeisti) bei lauko durų keitimas;
  3. balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą;
  4. balansinių ventilių įrengimas ir vamzdynų šiltinimas.

Taip pat gyventojams kaip labai efektyvią energijos poreikio reguliavimo priemonę yra siūloma įsirengti individualius termostatinius ventilius ir šilumos nuskaitymo prietaisus ant kiekvieno radiatoriaus.

Daugiabučiai, kurie nepatenka į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, koordinuojamą Būsto energijos taupymo agentūros (BETA), savo iniciatyva taip pat gali dalyvauti būsto atnaujinimo programoje, kurią koordinuoja Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (BUPA), ir gauti iš valstybės 40 proc. paramos.

JEI NIEKO NEDARYS, būsto savininkai energiją vartos neefektyviai ir mokės vis didėjančias šilumos energijos sąskaitas bei neteks teisės į kompensaciją už šildymą.

PASTATĄ MODERNIZAVUS būsto savininkų iki tol už šildymą mokėtos išlaidos nepadidės, o iš karto po renovacijos sumažės iki 10 proc., pagerės gyvenimo sąlygos, išaugs būsto vertė.

Prašome daugiabučių namų gyventojus, kurių šilumos energijos sąnaudos yra didesnės kaip 150 kWh/m² per metus, kuo skubiau rengti susirinkimus dėl daugiabučių namų renovacijos. Pritarus daugiabučio namo renovacijai, teikti protokolus savivaldybei. Susirinkimui turi pirmininkauti bendrijos pirmininkas / namo administratorius. Daugiabučio namo gyventojai ir kitų patalpų savininkai dėl renovacijos turi pritarti didesne balsų dauguma, išreikšta procentine išraiška 50 proc. plius 1 balsas.

Pažymime, kad šioje programoje taip pat gali dalyvauti ir daugiabučių namų gyventojai, kurių šilumos energijos sąnaudos yra mažesnės kaip 150 kWh/m² per metus ir jie nebuvo įtraukti į pirminį renovuojamų daugiabučių namų sąrašą.

DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI:

Išsamesnę informaciją teikia Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyrius, tel. (8 ~ 343) 23 752, 202 kab., Laisvės g. 2, Kalvarija.

Atnaujinta: 2022-12-28, 10:32:22